SPORTUNES Vien共同體 第164集: 多啲華人一齊打板球吧!

推動板球普及化,多啲華人一齊打。

嘉賓: 香港女子板球隊副隊長陳嘉瑩

主持: Vien

日期: 2019-01-14